• Bot Bờm

  Xác suất của biến cố

  Định nghĩa cổ điển của xác suất

  Cho T là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu \(\Omega \) là một tập hữu hạn. Giả sử A là một biến cố được mô ta bằng \({\Omega _A} \subset \Omega \). Xác suất của biến cố A,  kí hiệu bởi P(A), được cho bởi công thức

  \(P(A) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega  \right|}} = \)\(\frac{{{\rm{So \, ket\, qua\, thuan\, loi\, cho\, A}}}}{{{\rm{So\, ket\, qua\, co\, the\, xay\, ra}}}}\).

  Chú ý: \( \bullet \) Xác suất của biến cố A chỉ phụ thuộc vào số kết quả thuận lợi cho A, nên ta đồng nhất \({\Omega _A}\) với A nên ta có : \(P(A) = \frac{{n(A)}}{{n(\Omega )}}\)

  \( \bullet \) \(P(\Omega ) = 1,{\rm{ }}P(\emptyset ) = 0,{\rm{ }}0 \le P(A) \le 1\)

  Định nghĩa thống kê của xác suất

  Xét phép thử ngẫu nhiên T và một biến cố A liên quan tới phép thử đó. Nếu tiến hành lặp đi lặp lại N lần phép thử T và thống kê số lần xuất hiện của A

  Khi đó xác suất của biến cố A được định nghĩa như sau:

  \(P(A) = \)\(\frac{{{\rm{So \, lan \, xuat \, hien \, cua \, bien \, co \, A}}}}{N}\).

  Tính chất của xác suất

  a) \(P(\emptyset ) = \,0,P(\Omega ) = \,1\)

  b) \(0 \le P(A) \le \,\,1\), với mọi biến cố A.

  c) Nếu A và B xung khắc thì:

  \(P(A \cup B)\, = \,P(A)\, + \,P(B)\,\) (công thức cộng xác suất).

  d) Với mọi biến cố A ta có:

  \({\rm{P(}}\overline {\rm{A}} {\rm{) = }}\,{\rm{1 - }}\,{\rm{P(A)}}\)


  Xem thêm: xác suất của biến cốcông suất của dòng điệnphép toán trên các biến cốcông suất của nguồn điệnmệnh đề chứa biến là gì?

 • Bot Bờm
  Chào bạn. Bạn có thể hỏi Bờm các câu hỏi đại loại như: "Tập hợp con là gì", "khái niệm tập hợp", "pt bậc 2", "hàm bậc nhất là gì", "lực ma sát là gì", "sin x"...
  Thử và cho Bot Bờm ý kiến nhé.

Bốt Bờm biết gì?

Bốt Bờm đã học được:

 • Đại số và Hình học lớp 10
 • Đại số và Giải tích, Hình học lớp 11
 • Giải tích và Hình học lớp 12
 • và Bốt Bờm đang chăm chỉ học tiếp các kiến thức khác

Mời bạn dành chút thời gian góp ý tại đây để Bot Bờm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn học thật tốt!

Ủng hộ Bot Bờm bằng cách share ngay và luôn bạn nhé!